حقیقت محض

عشق حقیقی حاصل شناخت، اعتماد و پذیرش است و متاسفانه افراد با نقابهایی که به چهره میزنند مانع ایجاد این شناخت میشوند و چون همه چیز رو حاضر و آماده میخواهند حاضر به ساختن صحیح یک رابطه با شناخت ، پذیرش ،صبر و یادگیری نیستند و طبعا از لذت و شکوه داشتن یک عشق واقعی که برترین و زیباترین نیاز انسانیست محروم میمانند

Advertisements